MIELE בדיקות שמקבילות לעשרים שנות שימוש

איכות שמקדימה את זמנה- Quality ahead of its time

המידע והנתונים המוצגים להלן/לעיל תורגמו מאתר האינטרנט של חברת Miele העולמית והינם באחריותה הבלעדית. אלקטרה עשתה את מירב המאמצים כדי לתרגם נכונה את המידע אך אינה נושאת באחריות לתרגום המידע האמור ואינה מתחייבת לדיוקם של והנתונים הנ״ל.

בדיקות שמקבילות לעשרים שנות שימוש 

לאורך כל שלבי הפיתוח של סדרת מוצרי Miele המתוארת בהמשך, הקפדנו לבצע בחינות עמידות קפדניות שמדמות שימוש של 20 שנים במשק בית ממוצע. ההיקף של כל הבדיקות שבוצעו מתואר להלן. כמובן, הבדיקות שנערכו אינן מבטיחות או מוכיחות שכל המוצרים בסדרה יהיו עמידים במשך 20 שנים. על אף הבדיקות המחמירות בשלבי הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. מבחינה זאת, יש להתייחס אך ורק להוראות המפורטות במסמך האחריות הרלוונטי ובמקרים מסוימים, אם נדרש, גם להוראות ותנאים המופיעים בתנאי המכירה הכלליים של מוצרי Miele.

מכונות כביסה

חברת Miele בחנה דגמי פיתוח ורכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של מכונות הכביסה מסדרת 1W (מכונות עם פתח קדמי), תוך ביצוע בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות שבוצעו על ידי Miele, הייתה לדמות שימוש ממוצע לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-5,000 הפעלות של תוכניות כביסה שונות. נתונים אלה מקבילים ל-5 הפעלות שבועיות במשך 50 שבועות בשנה, על פני תקופה של 20 שנה.

הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות מבחינה סטטיסטית.

בדיקות אלו, שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח, נמצאות תחת בקרה קפדנית של עובדי החברה. התוצאות המקבילות נרשמות ועוברות הערכה על ידינו. סדרת מכונות כביסה לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של סדרת מכונות הכביסה.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק מכונות כביסה לאורך חיי שירות של 20 שנה, בהתבסס על שימוש ממוצע במשק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 307049  -ExW).

הבדיקות שנערכו אינן מבטיחות או מוכיחות שכל המוצרים בסדרה יהיו עמידים במשך 20 שנים. על אף הבדיקות המחמירות בשלבי הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. מבחינה זאת, יש להתייחס אך ורק להוראות המפורטות במסמך האחריות הרלוונטי ובמקרים מסוימים, אם נדרש, גם להוראות ותנאים המופיעים בתנאי המכירה הכלליים של מוצרי Miele.

מייבשי כביסה

חברת Miele בחנה דגמי פיתוח ורכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של מכונות הכביסה מסדרת 1T (בדגמים עם משאבת חום), תוך ביצוע בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות שבוצעו על ידי Miele, הייתה לדמות שימוש ממוצע לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-5,000 הפעלות של תוכניות ייבוש שונות. נתונים אלה מקבילים ל-5 הפעלות שבועיות במשך 50 שבועות בשנה, על פני תקופה של 20 שנה.

הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות מבחינה סטטיסטית.

בדיקות אלו, שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח, נמצאות תחת בקרה קפדנית של עובדי החברה. התוצאות המקבילות נרשמות ועוברות הערכה על ידינו. סדרת מייבשי כביסה לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של סדרת מייבשי הכביסה.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק מייבשי כביסה לאורך חיי שירות של 20 שנה, בהתבסס על שימוש ממוצע במשק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 308005) 

הבדיקות שנערכו אינן מבטיחות או מוכיחות שכל המוצרים בסדרה יהיו עמידים במשך 20 שנים. על אף הבדיקות המחמירות בשלבי הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. מבחינה זאת, יש להתייחס אך ורק להוראות המפורטות במסמך האחריות הרלוונטי ובמקרים מסוימים, אם נדרש, גם להוראות ותנאים המופיעים בתנאי המכירה הכלליים של מוצרי Miele.

מכונות כביסה משולבות

חברת Miele בחנה דגמי פיתוח ורכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של מכונות הכביסה המשולבות מסדרת 1WT (בדגמים עם משאבת חום), תוך ביצוע בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות שבוצעו על ידי Miele, הייתה לדמות שימוש ממוצע לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות משתמשת Miele ב-5,000 הפעלות של תוכניות כביסה ו-4,000 הפעלות של תוכניות ייבוש שונות. נתונים אלה מקבילים ל-5 כביסות ו-4 תוכניות ייבוש שבועיות, במשך 50 שבועות בשנה, על פני תקופה של 20 שנה.

הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות מבחינה סטטיסטית.

בדיקות אלו, שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח, נמצאות תחת בקרה קפדנית של עובדי החברה. התוצאות המקבילות נרשמות ועוברות הערכה על ידינו. סדרת מכונות כביסה משולבות לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של סדרת מכונות הכביסה משולבות מייבש.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק מכונות כביסה משולבות לאורך חיי שירות של 20 שנה, בהתבסס על שימוש ממוצע במשק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 308005).

הבדיקות שנערכו אינן מבטיחות או מוכיחות שכל המוצרים בסדרה יהיו עמידים במשך 20 שנים. על אף הבדיקות המחמירות בשלבי הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. מבחינה זאת, יש להתייחס אך ורק להוראות המפורטות במסמך האחריות הרלוונטי ובמקרים מסוימים, אם נדרש, גם להוראות ותנאים המופיעים בתנאי המכירה הכלליים של מוצרי Miele.

מדיחי כלים

חברת Miele בדקה דגמי פיתוח ורכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של מדיחי הכלים מסדרת G7000 תוך כדי בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות כפי שתוכננו בחברה, הייתה לדמות שימוש ממוצע במדיחים לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-5,600 הפעלות של תוכניות הדחה שונות. נתונים אלה מקבילים ל-5.6 הפעלות שבועיות במשך 50 שבועות בשנה (280 הפעלות), על פני תקופה של 20 שנה.

הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות סטטיסטית.

בדיקות אלו שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח עוברות בקרה מקיפה על ידי הצוות שלנו. התוצאות המתאימות נרשמות ומקבלות הערכה על ידינו. כל סדרה של מדיחי כלים לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים המחמירים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של הסדרה.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "עד 20 שנות שימוש" מבוססות על גישה מקיפה, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והתוצאה היא שזו גישה אידיאלית שאף תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק מדיחי כלים לאורך חיי שירות של 20 שנה בהתבסס על שימוש ממוצע על ידי משק בית ממוצע (Fraunhofer Institut Expertise LBF-Bericht Nr. 308595 – ExG, April 2019).

הבדיקות אינן מבטיחות שלמדיחי הכלים שלנו תהיה עמידות ל-20 שנים. למרות אותן בדיקות במהלך שלב הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. בעניין זה, הוראות והבהרות לגבי היקף האחריות שמספקת Miele יינתנו במסגרת תנאי המכירה הכלליים של כל מוצר בנפרד.

תנורים

חברת Miele בדקה רכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של תנורים מסדרת H 7000 תוך כדי בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות כפי שתוכננו בחברה, הייתה לדמות שימוש ממוצע בתנורים ובתנורים משולבי מיקרוגל לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-2,160 שעות פעולה בתנורים ו-3,160 שעות פעולה בתנורים משולבי מיקרוגל במספר מצבי הפעלה שונים. נתונים אלה מקבילים ל-108 שעות פעולה בתנור ו-158 שעות פעולה בתנור משולב מיקרוגל בשנה (לפי חלוקה של 108 שעות פעולה של התנור ו-50 שעות פעולה של המיקרוגל). בנוסף, נבדקים גם 3 מעגלי ניקיון פירוליטיים. הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות סטטיסטית.

בדיקות אלו שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח עוברות בקרה מקיפה על ידי הצוות שלנו. התוצאות המתאימות נרשמות ומקבלות הערכה על ידינו. כל סדרה של תנורים לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים המחמירים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של הסדרה. כל רכיבי הליבה הנבדקים הם רכיבים מרכזיים הדרושים לתפקוד תקין של המוצר.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק את תפקוד המוצרים שלנו לאורך חיי שירות של 20 שנה בהתבסס על שימוש ממוצע על ידי משק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005- ExÖ).

הבדיקות אינן מבטיחות שלתנורים ולתנורים משולבי המיקרוגל שלנו תהיה עמידות ל-20 שנים. למרות אותן בדיקות במהלך שלב הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. בעניין זה, הוראות והבהרות לגבי היקף האחריות שמספקת Miele יינתנו במסגרת תנאי המכירה הכלליים של כל מוצר בנפרד.

תנורי אדים

חברת Miele בדקה רכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של תנורי אדים מסדרת DG 7000 כולל מוצרים משולבים DGC (תנורי אדים עם פונקציית אפייה) ו-DGM (תנורי אדים משולבי מיקרוגל) תוך כדי בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות כפי שתוכננו בחברה, הייתה לדמות שימוש ממוצע בתנורי אדים לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-2,500 שעות פעולה בתנורי אדים ((DG, 4,700 שעות פעולה בתנורי אדים עם פונקציית אפייה (DGC) ו-3,500 שעות פעולה בתנורי אדים משולבי מיקרוגל (DGM) במספר מצבי הפעלה שונים. נתונים אלה מקבילים ל-125 שעות פעולה בתנורי אדים (DG), 235 שעות פעולה בתנורי אדים עם פונקציית אפייה (DGC) ו-175 שעות פעולה בתנורי אדים משולבי מיקרוגל בשנה. הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות סטטיסטית.

בדיקות אלו שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח עוברות בקרה מקיפה על ידי הצוות שלנו. התוצאות המתאימות נרשמות ומקבלות הערכה על ידינו. כל סדרה של תנורי אדים לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים המחמירים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של הסדרה. כל רכיבי הליבה הנבדקים הם רכיבים מרכזיים הדרושים לתפקוד תקין של המוצר.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק את תפקוד המוצרים שלנו לאורך חיי שירות של 20 שנה בהתבסס על שימוש ממוצע על ידי משק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).

הבדיקות אינן מבטיחות שלתנורי האדים שלנו תהיה עמידות ל-20 שנים. למרות אותן בדיקות במהלך שלב הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. בעניין זה, הוראות והבהרות לגבי היקף האחריות שמספקת Miele יינתנו במסגרת תנאי המכירה הכלליים של כל מוצר בנפרד.

מיקרוגלים

חברת Miele בדקה רכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של מיקרוגלים מסדרת M 7000 תוך כדי בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות כפי שתוכננו בחברה, הייתה לדמות שימוש ממוצע במיקרוגלים לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-1,000 שעות פעולה במיקרוגלים בתוכניות שונות. נתונים אלה מקבילים ל-50 שעות פעולה בשנה. הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות סטטיסטית.

בדיקות אלו שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח עוברות בקרה מקיפה על ידי הצוות שלנו. התוצאות המתאימות נרשמות ומקבלות הערכה על ידינו. כל סדרה של מיקרוגלים לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים המחמירים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של הסדרה. כל רכיבי הליבה הנבדקים הם רכיבים מרכזיים הדרושים לתפקוד תקין של המוצר.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק את תפקוד המוצרים שלנו לאורך חיי שירות של 20 שנה בהתבסס על שימוש ממוצע על ידי משק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005).

הבדיקות אינן מבטיחות שלמיקרוגלים שלנו תהיה עמידות ל-20 שנים. למרות אותן בדיקות במהלך שלב הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. בעניין זה, הוראות והבהרות לגבי היקף האחריות שמספקת Miele יינתנו במסגרת תנאי המכירה הכלליים של כל מוצר בנפרד.

 

מגירות לסגירה בוואקום

חברת Miele בדקה רכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של מגירות לסגירה בוואקום מסדרת EVS 7000 תוך כדי בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות כפי שתוכננו בחברה, הייתה לדמות שימוש ממוצע במגירות לסגירה בוואקום לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-120 שעות פעולה (המייצגות 7,000 מחזורי וואקום כולל ריתוך) במגירות אלה במצבי פעולה שונים. נתונים אלה מקבילים ל-350 שימושים במגירות לסגירה בוואקום בשנה. הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות סטטיסטית.

בדיקות אלו שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח עוברות בקרה מקיפה על ידי הצוות שלנו. התוצאות המתאימות נרשמות ומקבלות הערכה על ידינו. כל סדרה של מגירות בסגירה בוואקום לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים המחמירים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של הסדרה. כל רכיבי הליבה הנבדקים הם רכיבים מרכזיים הדרושים לתפקוד תקין של המוצר.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק את תפקוד המוצרים שלנו לאורך חיי שירות של 20 שנה בהתבסס על שימוש ממוצע על ידי משק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).

הבדיקות אינן מבטיחות שלמגירות בסגירה בוואקום שלנו תהיה עמידות ל-20 שנים. למרות אותן בדיקות במהלך שלב הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. בעניין זה, הוראות והבהרות לגבי היקף האחריות שמספקת Miele יינתנו במסגרת תנאי המכירה הכלליים של כל מוצר בנפרד.

מגירות חימום גורמה

חברת Miele בדקה רכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של מגירות חימום מסדרת ESW 7000 תוך כדי בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות כפי שתוכננו בחברה, הייתה לדמות שימוש ממוצע במגירות לסגירה בוואקום לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-7,500 שעות פעולה בהגדרות מהירות שונות. נתונים אלה מקבילים ל-450 דקות שימוש בשבוע במשך 50 שבועות בשנה, ובסה"כ 375 שעות בשנה על פני תקופה של 20 שנה. הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות סטטיסטית.

בדיקות אלו שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח עוברות בקרה מקיפה על ידי הצוות שלנו. התוצאות המתאימות נרשמות ומקבלות הערכה על ידינו. כל סדרה של מגירות חימום גורמה לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים המחמירים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של הסדרה.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק את תפקוד מגירות החימום שלנו לאורך חיי שירות של 20 שנה בהתבסס על שימוש ממוצע על ידי משק בית ממוצע (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).

הבדיקות אינן מבטיחות שלמגירות החימום שלנו תהיה עמידות ל-20 שנים. למרות אותן בדיקות במהלך שלב הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. בעניין זה, הוראות והבהרות לגבי היקף האחריות שמספקת Miele יינתנו במסגרת תנאי המכירה הכלליים של כל מוצר בנפרד.

שואבי אבק

Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

חברת Miele בדקה רכיבי ליבה במהלך שלב הפיתוח של שואבי אבק ביתיים מסדרותClassic C 1 Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1, תוך כדי בדיקות עמידות קפדניות. מטרת הבדיקות כפי שתוכננו בחברה, הייתה לדמות שימוש ממוצע במגירות לסגירה בוואקום לאורך פרק זמן של 20 שנים.

העיקרון הקובע את תנאי בדיקות העמידות מסתמך על הרגלי השימוש הממוצעים של הצרכנים, שנקבעו על סמך סקרים ומחקרים רלוונטיים. במסגרת הבדיקות, משתמשת חברת Miele ב-750 שעות פעולה. נתונים אלה מקבילים ל-45 דקות שימוש בשבוע במשך 50 שבועות בשנה על פני תקופה של 20 שנה. הדרישות הנגזרות מכך תורגמו לתנאי בדיקה. בנוסף לתנאי הבדיקה הספציפיים, דרישות אלה מתייחסות גם למספר הפריטים שיש לבדוק על מנת להשיג תוצאות בדיקה מהימנות סטטיסטית.

בדיקות אלו שבוצעו על ידי MIELE בשלב הפיתוח עוברות בקרה מקיפה על ידי הצוות שלנו. התוצאות המתאימות נרשמות ומקבלות הערכה על ידינו. כל סדרה של שואבי אבק מבין הסדרות הצוינו לעיל לא משוחררת לשיווק עד שכל תוצאות הבדיקה עומדות בקריטריונים המחמירים שהוגדרו תחת סעיף האמינות של הסדרה.

הבדיקות שבוצעו על ידי MIELE "המקבילות ל-20 שנות שימוש", מבוססות על גישה כוללת, אשר יושמה על ידי הוראות הפעלה, הוראות בדיקת מעבדה ותקנים משלימים של המפעל. גישה זו נבדקה כחלק ממחקר יציבות תפעולית והמסקנה הייתה שמדובר בגישה מקיפה. היא תואמת את המצב העדכני ועם גישה זו ניתן לבדוק את תפקוד שואבי האבק שלנו לאורך חיי שירות של 20 שנה בהתבסס על שימוש ממוצע על ידי משק בית ממוצע (Fraunhofer-Institut , LBF-Bericht Nr. 307530 – Expertise Bodenpflege).

הבדיקות אינן מבטיחות שלשואבי האבק שלנו תהיה עמידות ל-20 שנים. למרות אותן בדיקות במהלך שלב הפיתוח, מכשירים מסוימים עשויים לדרוש תיקון או החלפה של רכיבי ליבה. בעניין זה, הוראות והבהרות לגבי היקף האחריות שמספקת Miele יינתנו במסגרת תנאי המכירה הכלליים של כל מוצר בנפרד.

דיסקליימרים נוספים

אנחנו בוחנים את מוצרינו לפרי זמן של עד 10,000 שעות במצטבר:

במהלך שלב הפיתוח של מכונות הכביסה של  Mieleמסדרת 1W ומייבשי כביסה מסדרת T1 בוצעו בדיקות של דגמים שונים ורכיבי ליבה במשך 10,000 שעות.

חיסכון במים של עד 3,300 אמבטיות

במהלך אורך החיים הצפוי של המוצרים, מכונות הכביסה שלנו חוסכות 596,484 ליטרים של מים המקבילות ל-3,977 אמבטיות מלאות. בהשוואה לכביסת יד, 5 מחזורי שטיפה בשבוע עם 14 מצבי הפעלה סטנדרטיים  (לפי חישוב של אמבטיה ממוצעת אחת הכוללת 150 ליטרים).

המנועים במכונות הכביסה שלנו נבדקים עד 3 פעמים יותר ממנועים של רכבים מסוימים.

*במהלך שלב הפיתוח של מכונות הכביסה של  Miele מסדרת 1W ומייבשי כביסה מסדרת T1 בוצעו בדיקות של דגמים שונים ורכיבי ליבה במשך 10,000 שעות. "

רוצים לקבל ייעוץ מקצועי בבחירת המוצרים המתאימים לכם?
מלאו פרטיכם כעת >>